Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studienævn

Studienævnet for AU Engineering, Aarhus Universitet består af lige store andele af videnskabelige medarbejdere og studerende. De videnskabelige medarbejdere er valgt for 3 år ad gangen og studentermedlemmerne er valgt for 1 år ad gangen.

Studienævnet indstiller et antal studieledere til dekanen til godkendelse.

Studienævnet følger i sit arbejde den gældende standardforretningsorden for studienævn ved Aarhus Universitet:

Læs standardforretningsorden for Studienævn ved AU

Studienævnets arbejde er overordnet fastsat i gældende universitetslov, samt i universitetets vedtægt.

Studienævnets opgaver

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder:

 • at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer
 • at godkende forslag til studieordning og ændringer heri
 • at godkende planer for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen
 • at sikre behandlingen af ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer
 • at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor forelægger

Uddybende om studienævnets arbejde

Studienævnet udgør et forum for politiske diskussioner i forhold til uddannelse, undervisning og iværksætter og følger op på nye initiativer. Her diskuteres principper og fælles retningslinjer for f.eks.:

 • indhold, overordnet pædagogik/didaktik etc.
 • kursusbeskrivelser, undervisningsformer, eksamensformer etc.
 • dispensations- og meritgodkendelser
 • undervisnings- og uddannelsesevaluering
 • eksamens- og skemaplanlægning
 • studiemiljø