Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Historie

Ingeniørhøjskolens historie skal ses i et bredt socialt og kulturelt perspektiv. Ingeniøruddannelserne i Aarhus har igennem næsten et helt århundrede været en væsentlig drivkraft for erhvervsudviklingen i regionen. Udviklingen i udbuddet af uddannelser og det faglige indhold fortæller historien om Danmarks industrialisering og giver en detaljeret historisk forståelse af samfundets og virksomhedernes innovationsbehov gennem tiden.

I 1915 blev den første ingeniøruddannelse oprettet i Aarhus som elektroteknikum med navnet Århus Teknikum. Det var den industrielle udvikling i starten af århundredet med en voksende økonomi baseret på finere elektronik, der var direkte årsag til etableringen af den nye skole.

En teknikumuddannelse byggede oven på en håndværksmæssig uddannelse og adskilte sig fra de polytekniske uddannelser i København ved et meget stærkt fokus på praksis. Dette fokus er videreført helt frem til nutidens diplomingeniøruddannelser ved Aarhus Universitet.

I 1944 blev Århus Teknikum udvidet med et bygningsteknikum. Det var en massiv bolignød efter 2. Verdenskrig, der udmøntede sig i et akut behov for ingeniører, der kunne udvikle nye byggeteknikker og materialer, som gradvist skulle vise sig at komme til at ændre byggeriets vilkår i Danmark.

I 1964 blev et nyt maskinteknikum etableret. På det tidspunkt befandt Danmark sig i en bølge af højkonjunktur med øget international handel og mangel på arbejdskraft. Den nye uddannelse skulle matche industriens behov for mekaniske løsninger til en mere effektiv masseproduktion.

Siden er udbuddet af ingeniøruddannelser vokset. I 2004 kunne Ingeniørhøjskolen udbyde en ny uddannelse i bioprocesteknologi, som blandt andet skulle være med til at forsyne den voksende medicinal- og øvrige kemiske procesindustri med kvalificeret arbejdskraft.

I 2008 etablerede Ingeniørhøjskolen en ny uddannelse i sundhedsteknologi. De første dimittender er udklækket i januar 2012 og skal i fremtiden være med til at løfte den store opgave, der handler om skabe en teknologibaseret sundhedssektor.

Fra teknikum til højskole

I 1993 fik Danmark en ingeniørreform med helt nye bekendtgørelser for ingeniøruddannelserne. I den forbindelse afskaffede man dimittendtitlen teknikumingeniør, som var baseret på en håndværksmæssig indgang til det videregående uddannelsessystem. Man afskaffede også dimittendtitlen akademiingeniør, som var baseret på en gymnasial indgang til det videregående uddannelsessystem. I stedet indførte man en samlende uddannelse med en helt ny bekendtgørelse– diplomingeniøruddannelsen. I samme forbindelse skiftede Århus Teknikum navn til Ingeniørhøjskolen i Århus.

Fusionen, der skal fremtidssikre ingeniøruddannelserne

Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus har siden 1999 samarbejdet med det fælles mål at styrke ingeniørfagene i Vestdanmark. I 2007 blev det for første gang muligt for diplomingeniørstuderende, at læse videre til civilingeniør på Aarhus Universitet. Parterne etablerede i 2008 formelt Aarhus School of Engineering (ASE) som en fælles platform for diplom- og civilingeniøruddannelserne og for teknisk videnskabelig forskning og udvikling. I perioden fra 2008 og frem til i dag har Ingeniørhøjskolen realiseret landets største tilvækst af både optagne og dimitterede studerende.

Den 1. januar 2012 indgik Ingeniørhøjskolen og Aarhus Universitet en fusion og samarbejdet i Aarhus School of Engineering blev erstattet af et fuldt institutionelt fællesskab. Fusionen skal i dag og i fremtiden være med til at give optimale betingelser for at udvikle og modernisere ingeniøruddannelserne i overensstemmelse med erhvervslivets behov. Ingeniørens rolle på arbejdsmarkedet undergår i starten af det nye århundrede en historisk stor forandring, hvor stigende opgavekompleksitet, nye organisationsformer, globalisering og outsourcing af produktion udfordrer den traditionelle faglighed.