Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Miljø og klimatilpasning

Inden for fagområdet miljø og klimatilpasning har vi især fokus på optimering af vandforsynings- og afløbssystemer. Vi arbejder med udvikling af nye løsninger, der gavner miljøet og samtidig er tilpasset klimaforandringerne.

Byernes infrastruktur til håndtering af vand er mange steder under pres. Miljøets vandige recipienter som søer, åer, hav og grundvand mærker presset fra både klimaforandringer og nutidens byudvikling. Det samme gør byernes funktion, og det kan øge risikoen for oversvømmelser.

Forandringerne stiller krav til sikkerhed og effektivisering i driften af vandforsynings- og afledningssystemer. Der er derfor behov for at se på systemernes samlede funktion og udvikle smartere måder til at opnå en sikker, effektiv og miljømæssig håndtering af drikkevand, spildevand og overfladevand.

Optimale faciliteter og undervisning i relevante modelværktøjer

For at udvikle forbedrede løsninger er brug af GIS-værktøjer og store hydrauliske modeller ofte vigtige og uundværlige elementer i analysearbejdet.  

Både modelværktøjer som Mike Urban (DHI), VASP (Orbicon) og SCALGO er fast bestanddel i undervisningen på specialiseringen miljø og klimatilpasning under diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik. Anvendelsen af både de nævnte og andre modeller indgår ofte som værktøj i de studerendes bachelorprojekter.  

Ingeniørhøjskolen har desuden et laboratorium (Miljølab 0.066), der er godkendt til at arbejde med spildevand. Her kan vi udføre simple vandanalyser til for eksempel måling af næringssalte, COD, SS, ilt og pH.

Eksempler på nogle af de problemstillinger, der er undersøgt i laboratoriet:

 • regnvandsbassiners effekt på udledning af fosfor
 • fjernelse af jern og ammonium fra grundvand ved filtrering
 • tilbageholdelse af mikroplast og organisk stof ved filtrering af spildevand

Desuden råder vi over udstyr til måling af blandt andet vandstand, vandføring, ilt, temperatur og salinitet i felten.

Samarbejdsaftaler - et attraktivt match for alle parter

Har din virksomhed en problemstilling, der relaterer sig til miljø og klimatilpasning?

I faggruppen samarbejder vi gerne med virksomheder omkring projekter om for eksempel analyser eller udvikling af nye løsninger.

Dygtige studerende med interesse for reelle og aktuelle problemstillinger som grundlag for deres bachelorprojektarbejde er også et attraktivt match for rådgivere, vandselskaber eller andre virksomheder i branchen.  

Virksomheder er meget velkomne til at byde ind med mulige projektforslag, som kan løses i samarbejde med studerende eller ansatte på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Kontakt os endelig, hvis du har brug for flere oplysninger.

Faggruppens kontaktpersoner:

Kristian Vestergaard

Lektor Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Energi- og miljødesign

Peder Hvid Maribo

Lektor Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Energi- og miljødesign


Faggruppens fokusområder:

 • Afløbssystemer
 • Håndtering af regnvand
 • Hydrauliske beregninger
 • Kapacitet af regnvandssystemer
 • Klimasikring

 • Klimatilpasning
 • Oversvømmelser
 • Renseanlæg – procesanalyse
 • Vandforsyning
 • Vandløb
 • Vandværker