Engelsk C

A-ENGC-U2 Engelsk C
Kursustype Obligatorisk kursus
Studieretning Adgangskursus
Udbydes

Efterår 1.+2. kvarter

Forår 3.+4. kvarter

Point (ECTS) -
Undervisningssprog Engelsk
Undervisningsform Holdundervisning
 

Læringsmål

De studerende skal kunne:

forstå mundtligt og skriftligt engelsk i såvel teknisk/naturvidenskabelige som almene sammenhænge

beherske et alment og fagligt ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale på engelsk

anvende basale tekstanalysemetoder og eventuelt perspektivere tekster

gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelske tekster

formulere egne synspunkter og argumenter på engelsk

anvende en grundviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik

oversætte enkle tekster fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk og resumere tekster med alment og teknisk, naturvidenskabeligt indhold

anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler  


Indhold

Kernestoffet omfatter:

det engelske sprogs grundlæggende grammatik og ortografi

udtale og ordforråd

kommunikationsstrategier, standardsprog og variation

det engelske sprog som globalt kommunikationssprog

forskellige typer nyere litterære og ikke-litterære tekster

grundlæggende teknisk og naturvidenskabelig terminologi

tekster om samfundsforhold i Storbritannien og/eller USA og i andre dele af den engelsktalende verden

Tekster i kernestoffet skal være ubearbejdede og på autentisk engelsk.  

 
 
Prøveform Mundtlig
Der afholdes en individuel to-delt mundtlig prøve: forberedelse 25 min. + 25 min. eksamination inkl. votering. Første del af eksaminationen består af en ekstemporaltekst af almensproglig karakter, hvortil der er knyttet forberedelsestid (25. min.). Anden del af eksaminationen består af en kendt tekst fra undervisningen. Eksaminanden gøres først bekendt med og får udleveret den kendte tekst efter eksaminationen af ekstemporalteksten.
Begge tekster resumeres og diskuteres, evt. perspektiveres på engelsk.
Bedømmelsesform Karakter efter 7-trinsskalaen, Ekstern censur
Tilladte hjælpemidler (ved prøven) Kun noter udarbejdet under forberedelsen af ekstemporalteksten må benyttes under eksaminationen. I forberedelseslokalet må der ikke anvendes andre hjælpemidler end de fremlagte ordbøger eller elektroniske ordbøger på egen PC.
Reeksamen

Studerende, der ikke har bestået adgangseksamen i en ordinær eksamenstermin, kan melde sig til omprøve i fag, hvor den opnåede karakter er 00 eller derunder.

Der er mulighed for reeksamen, hvis man skal fortsætte på engelsk B.

 
 
Revisionsdato 24/08-2017