Aftalebetingelser for ASE

Fortrolighedsaftaler diplomingeniørstuderende

Alle aftaler af et vist omfang eller betydning mellem Ingeniørhøjskolen og en virksomhed indgås skriftligt.

De nærmere betingelser fremgår af de nedenstående vejledninger, som du kan downloade i PDF- og Word-format ved at klikke på dem:

Fortrolighedsaftale (NDA) mellem virksomhed og studerende/vejleder
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og technology Transfer office (TTO) har udarbejdet en standardkontrakt på dansk og engelsk:

  • Fortrolighedsaftale (dansk) rev. marts 2015
    Download pdf eller word
  • Fortrolighedsaftale (engelsk) rev. marts 2015
    Download pdf eller word

Standardkontrakten i det originale format kan underskrives af begge parter, og vil derefter være gældende.

Kontrakten udarbejdes i 2 originaler. Den ene original med underskrifter sendes til virksomheden. Den anden underskrevne original afleveres/sendes til Christina Kirkegaard Dose, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C, lokale 03.090 ckd@ase.au.dk. Ingeniørhøjskolens originaleksemplar journaliseres og sendes efterfølgende til registrering hos TTO. 

Standardkontrakten skal ved samarbejder altid præsenteres for virksomheden som første forslag. Ønsker virksomheden at tilføje/ændre i standardkontrakten, kontaktes ckd@ase.au.dk, som vil foranledige, at den ændrede kontrakt bliver behandlet hos TTO.

Bemærk at særskilte aftaleudgaver er indgået enkeltvis med visse virksomheder, f.eks. Grundfos, Kamstrup, Siemens og Terma. Kontakt Christina Kirkegaard Dose.

I forbindelse med kontraktindgåelser mellem studerende og eksterne virksomheder er Aarhus Universitet ikke ansvarlig for juridisk rådgivning overfor studerende. Aarhus Universitet har under udformningen af fortrolighedsaftalen søgt at iagttage hensynet til de studerende, men de studerende er en af Aarhus Universitet uafhængig kontraktpart.

Generelle betingelser for samarbejde

Betingelser for projektsamarbejde

Betingelser for rekvireret arbejde

Disse aftalevilkår bør i videst muligt omfang anvendes. Det bør imidlertid meget nøje overvejes, i hvilket omfang, der bør foretages ændringer eller tilføjelser til de pågældende betingelser og aftaleudkast.

Ligeledes bør der udarbejdes en omhyggelig beskrivelse af arbejdets omfang samt de ydelser, parterne i øvrigt skal være forpligtet til at præstere.

Suppleres aftalerne med yderligere materiale, bilag eller lignende, bør der udtrykkeligt henvises hertil i aftaleformularen.

Endvidere bør parterne være opmærksom på ansvarsbestemmelserne og overveje i hvilket omfang, der evt. skal tegnes særskilt forsikring.

Endelig bør det ved større projekter overvejes, om der skal kræves nogen form for sikkerhedsstillelse for virksomhedens betalingsforpligtelser.