Embedded Systems

ASE ECE råder over en lang række MCU og kommunikations evaluation boards fra førende chip producenter.

ASE ECE ønsker fremadrettet at styrke samarbejdet med industrien og forskningsmiljøerne indenfor de eksisterende former (primært praktikophold og bachelorprojekter), men også at udbygge samarbejdet med konkrete udviklingsprojekter i samarbejde mellem ansatte ved ASE og virksomheden. Der vil ofte kunne søges om eksterne midler til denne videns overførsel.


Embedded Software

Software til embeddede systemer kræver kendskab til den underliggende hardware for at kunne udnytte dens potentiale. I gruppen arbejder vi med sprog, operativsystemer, softwaredesign- og arkitektur tilpasset indlejrede systemer. Vi har stærke ressourcer indenfor sprog som VHDL, Assembly, C, C++, diverse scripting sprog, samt operativsystemer som embedded Linux og FreeRTOS.

Gruppen har leveret software til projektet ”E-Stocking” under EU programmet ”Ambient Assistant Living”. Softwaren er kendetegnet ved at være lavet efter Objektorienterede principper, implementeret i C++, men med minimalt memory- og CPU footprint. Designet integrer bl.a. fail-safety, modularitet, indkapsling og testablilty.

ICT-enabled Medical Compression Stocking for Treatment of Leg Venous Insufficiency. Jensen, Troels Fedder; Hansen, Finn Overgaard; Esparza Isasa, Jose Antonio; Mikkelsen, Peter Høgh; Hakala, T; Vuorela, T. Proceedings of the 7th International Conference on Biomedical Electronics and Devices: BIODEVICES 2014 - Part of 7th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC. SciTePress, 2014. s. 212-217.

Embedded Hardware

Ved design af embeddede systemer er det fundamentalt at få valgt den optimale microcontroller / microprocessor (MCU) til at varetage systemets funktionalitet.
Her spiller parametre som performance, kostpris og strømforbrug naturligvis ind. Andre vigtige parametre kan være mulighed for fremtidige udvidelsesmuligheder og leveringssikkerhed.

Det er også vigtigt at kunne tage optimale beslutninger om, hvilke funktionaliteter, der bedst løses via hardware – og hvilke, der bedst løses ved hjælp af software. Systemdesign er derfor et nøgleord.

Gruppen ”Embedded Systems” har en meget stor viden indenfor disse udviklingsområder.
En meget stor del af vore undervisere har lang erfaring fra erhvervslivet og holder sig løbende ajour med udviklingen gennem kurser, konferencer og deltagelse i udviklingsprojekter.

Som et eksempel på et udviklingsprojekt kan nævnes ASE-BAN, der er beskrevet nærmere i denne artikel (s.22-42).

I projektet har der været fokus på udvikling af modulære, trådløse platforme med formfaktor til montering på forsøgspersoner.

                 

Under udviklingen er der foretaget valg af optimal microcontroller for minimering af strømforbruget.

Kontakt

Henning Hargaard

LektorIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Indlejrede systemer

Datakommunikation

l gruppen "Embedded Systems Group" er der fokus på at uddanne diplomingeniører i datakommunikation, så de bliver i stand til at udvikle robuste og sikre distribuerede systemer bestående af indlejrede computere, sensorer og aktuatorer.

Et eksempel på et distribueret system, som er udviklet i et forskningsprojekt i samarbejde med AU/ASE, AU/Foulum og firmaet Skov A/S, er et system der registrerer redebygningsadfærd hos drægtige søer. Systemet installeres i en stald med drægtige søer. Der monteres en sensor på øret på hver enkel so, hvor denne sensor registrerer accelerationer i alle 3D-retninger, X, Y og Z. De målte værdier for hver enkelt so sendes i realtid via trådløs kommunikation til en server. Herefter er det muligt ud fra de tidsstemplede bevægelsesdata at registrere om den enkelte so har redebygningsadfærd, dvs. registrere om den om kort tid skal til at fare (føde) smågrise. Ansatte i stalden kan herved have fokus på netop denne so, så flest mulige smågrise overlever faringen og den efterfølgende, kritiske tid. Øre-sensoren anvender en indlejret

Shimmer-computer kombineret med en robust lEEE802.15.4 trådløs kommunikation. Øre-sensoren er støbt ind i en gummimasse for at gøre den tæt over for fugt og den indeholder et batteri, der muliggør dataoverførsel i 3 uger. Øre-sensoren er let for ikke at irritere øret, og den har samtidigt "tung" batterikapacitet, så den kan overføre bevægelsesdata i de 3 uger, som soen overvåges.

M. Kjeldsen, T. Gregersen, S. Wagner, C.G.V. Bøgh, C. Nielsen, ”A system for monitoring real-time body parameters of sows using a lightweight and flexible wireless sensor Platform”, Journal of Agricultural Informatics, 2016 Vol. 7, No. 1.